بوی زهرا ومریم وهاجر
قالب وبلاگ
نویسندگان

 

خاخامهای یهودی طی سالهای متمادی شرحها و تفسیرهای خود سرانه و گوناگونی برتورات نوشته اند كه همه آنها را خاخام « یوخاس » درسال1500 م جمع آوری نموده و به اضافه چند كتاب دیگر كه در سالهای 230 و 500 م نوشته شده بودند, به نام « تلمود » یعنی تعلیم دیانت وآداب یهود, جمع آوری كرد.
1ـ روز دوازده ساعت است : درسه ساعت اول آن خداوند شریعت را مطالعه می كند . در سه ساعت دوم احكام صادر می كند .
در سه ساعت سوم هم جهان را روزی می دهد . در سه ساعت آخر هم با حوت دریا كه پادشاه ماهیها است به بازی می پردازد.
هنگامی كه خداوند امر كرد « هیكل » را خراب كنند خطا كرده بود، به خطای خویش اعتراف كرده و به گریه در آمد وگفت : وای بر من كه امر كردم خانه ام را خراب كنند و هیكل را بسوزانند و فرزندان مرا تاراج نمایند .
خداوند ، از این كه یهود را به چنین حالی گذاشته سخت پشیمان است و هر روز لطمه به صورت خود می زند و زار زار گریه می كند ، گاهی از چشمانش دو قطره اشك به دریا می چكد و آن چنان صدا می كند كه تمام اهل جهان صدای گریه او را می شنوند و آبهای دریا به تلاطم و زمین به لرزه در می آید .
هرگز خداوند از كارهای ابلهانه وغضب و دروغ بركنار نیست .
2 ـ قسمتی از شیاطین ، از فرزندان آدم هستند ، آدم زنی داشت از شیاطین به نام « لیلیث » كه مدّت 130 سال همسر آدم بود ، شیاطین از نسل او متولد شدند! « حوا » در این مدّت 130 سال جز شیطان فرزندی نزائید زیرا او هم همسر یكی از شیاطین شده بود . و اگر غیریهود در دریا در حال غرق شدن است، نباید نجاتش بدهی، زیرا آن هفت ملتی كه در زمین « كنعان » بودند و بنا بود یهودیان آنها را به قتل برساند,
3 ـ ارواح یهود ، از ارواح دیگران افضل است ، زیرا ارواح یهود جزء خداوند است ! همچنان كه فرزند جزء پدرش می باشد ، روحهای یهود نزد خدا عزیزتر است زیرا ارواح دیگران شیطانی و مانند ارواح حیوانات است . نطفه غیر یهودی ، مثل نطفه بقیه حیوانات است .
4 ـ بهشت مخصوص یهود است و هیچ كس به جز آنها داخل آن نمی شوند ، ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است و جز گریه و زاری چیزی عاید آنها نمی گردد, زیرا زمینش از گل و بسیار تاریك و بدبو است . پیامبری به نام مسیح نیامده است و تا حكم اشرار (غیر یهود) منقرض نشود ، ظهور نخواهد كرد و هر وقت كه او بیاید زمین خمیر نان و لباس پشمی می رویاند ، در این وقت است كه سلطه و پادشاهی یهود باز گشته و تمام ملتها مسیح را خدمت خواهندكرد ! آن زمان هر یهودی دو هزار و هشتصد برده و غلام خواهد داشت .
5-بر یهود لازم است كه املاك دیگران را خریداری كند1 تا آنها صاحب ملك نباشند و همیشه سلطه اقتصادی برای یهود باشد.
و چنانچه غیر از یهودی بر یهود تسلط پیدا كند ، یهود باید بر خود گریه كند و بگوید: وای بر ما، این چه ننگی است كه ما زیر دست و جیره خوار دیگران شده ایم. پیش از آنكه یهود نفوذ و سلطه كامل خود را بدست آورد لازم است جنگ جهانی بر پا و دو ثلث بشر نابود شود، و در مدت هفت سال یهود اسلحهای جنگ را خواهد سوزانید و دندانهای دشمنان بنی اسرائیل به مقدار بیست و دو ذرع كه تقریباً هزار و سیصد و بیست برابر دندانهای عادی می شود ! از دهانشان بیرون خواهد آمد. هنگامی كه مسیح حقیقی پا به عرصه وجود گذارد یهود آنقدر ثـروت ومال خواهند داشت كه كلید صندوقهایشان را بر كمتر از سیصد الاغ حمل نتوان كرد ! كشتن مسیحی از واجبات مذهبی ما است1 و پیمان بستن با او یهودی را ملزم به ادا نمی كند .
روسای مذهب نصرانی و هر كه دشمن یهود است را, باید در روز سه مرتبه لعن كرد . «یسوع ناصری» (حضرت مسیح علیه السلام) كه ادعای پیامبری كرده ونصاری (مسیحیان) گولش را خوردند ،با مادرش مریم كه او را از مردی به نام «باندار» به زنا آورده بود ، در آتش جهنم می سوزند .كلیساهای نصاری كه در آن سگهای آدم نما به صدا در می آیند به منزله زباله خانه است .
6- اسراییلی در نزد خداوند بیش از ملائكه محبوب و معتبر است. اگر غیریهودی، یك یهودی را بزند چنان است كه به عزت الهیه جسارت كرده است و جزای چنین شخصی جز مرگ چیز دیگری نیست و باید او را كشت. اگر یهود نبود، بركت از روی زمین برداشته می‌شد و آفتاب ظاهر نشده و باران نمی‌بارید. همچنان كه انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود بر اقوام دیگر فضیلت دارد. نطفه‌ای كه از غیریهودی منعقد می‌شود، نطفة اسب است. اجانب (غیریهودیان) مانند سگ هستند و برای آنها عیدی نیست, زیرا عید برای اجنبی و سگ خلق نشده است. سگ افضل از غیر یهودی است، ‌زیرا در اعیاد باید به سگ نان و گوشت داد، ولی نان دادن به اجنبی حرام است. هیچ قرابت و خویشی بین اجانب نیست، مگر در نسل و خاندان الاغ قرابتی است؟ خانه‌های غیریهودی به منزلة طویله است. اجانب دشمن خدا و مثل خنزیر قتلشان مباح است. اجانب برای خدمت كردن یهود, به صورت انسان خلق شده‌اند.
یسوع مسیح كافر است زیرا از دین مرتد گشت و به عبادت بت پرداخت و هر مسیحی كه یهودی نشود بت‌پرست و دشمن خدا خواهد بود و از عدالت خارج است و انسانی كه بر غیریهود كوچكترین ترحمی روا دارد، عادل نیست. غش و خدعه كردن با غیر یهودی منع نشده است. سلام كردن بر كفار (غیریهودیان) اشكال ندارد, به شرط آنكه سراً او را مسخره كرده باشد.
7- چون یهود با عزت الهیه مساوی هستند، بنابراین تمام دنیا و هر چه در اوست ملك آنها می‌باشد و حق دارند كه بر آن تسلط كامل یابند، دزدی از یهودی حرام است و از غیریهودی جایز می‌باشد، چون اموال دیگران مانند رملهای دریا است و هر كس زودتر بر آن دست گذاشت او مالك است.
یهود مانند زن شوهردار است و همچنان كه زن در منزل به استراحت می‌پردازد و شوهر، خرجی او را می‌دهد, بی آن كه در كارهای خارج از منزل با او شركت كند، یهود هم به استراحت پرداخته و دیگران باید آنها را روزی بدهند.
8- هرگاه یهودی و اجنبی شكایت داشته باشند, باید حق را بجانب یهودی داد اگرچه بر باطل باشد. برای شما جایز است كه مأمورین گمرك را غش بنمائید و برای او قسم دروغ بخورید ... از خاخام «صموئیل» یاد بگیرید، صموئیل از مردی اجنبی كاسه‌ای از طلا به قیمت چهار درهم خریداری كرد، در حالی كه فروشنده نمی‌دانست كه آن طلا است. با این حال یك درهمش را هم دزدید! ربودن اموال دیگران بوسیلة ربا مانعی ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیریهودی امر می‌فرماید. به كسانی كه یهودی نیستند قرض ندهید, مگر آن كه نزول بگیرید, در غیر این صورت، قرض دادن به غیر یهودی جایز نیست و ما مأموریم كه به آنها ضرر برسانیم. حیات و زندگانی دیگران ملك یهود است، چه رسد به اموال آنها! هرگاه غیریهودی احتیاج به پول داشته باشد, آن قدر باید از او ربا و نزول گرفت كه تمام دارائی خود را از دست بدهد.
9- غیریهودی هر چند صالح و نیكوكار باشد، او را باید كشت. حرام است غیریهودی را نجات بدهید، حتی اگر در چاهی بیفتد, باید فوراً سنگی بر در آن گذاشت! اگر یكی از اجانب را بكشیم, مثل این است كه در راه خدا قربانی كرده‌ایم. اگر یك نفر یهودی كمكی به غیریهودی بكند, گناهی نابخشودنی مرتكب شده است. انسان می تواند شیطان را بكشد به شرط اینكه خمیر نان عید را نیكو به عمل آورد. (خمیر نان عید از خون غیر یهودیان ساخته می شود) همه آنها نابود نشدند و ممكن است آن شخصی كه در حال غرق شدن است, از آنها باشد. تا می‌توانید از غیریهود بكشید و اگر دستتان به كشتن او رسید و او را نكشتید، مرتكب خلاف شده‌اید. هلاك كردن مسیحی ثواب دارد و اگر كسی نمی‌تواند او را بكشد, لااقل سبب هلاكتش را فراهم نماید. كسانی كه مرتد شوند(یهودیانی كه از آئین یهود سر باز زنند), اجنبی و اعدامشان لازم است, مگر آن كه برای خدعة به دیگران مرتد شده باشند. 1
10- تعدی كردن به ناموس غیریهودی مانعی ندارد، زیرا كفار مثل حیوانات هستند و حیوانات را زناشوئی نیست. یهودی حق دارد، زنهای غیرمؤمنه (زنانی كه یهودی نباشند) را به غصب برباید و زنا و لواط با غیریهودی عقاب و كیفری ندارد. برای یهودی مانعی ندارد تسلیم امیال و شهوات خویش شود.
11- قسم خوردن جایز است، خصوصاً در معاملات با غیر یهود. اصول قسم خوردن برای قطع نزاع تشریع شده است, اما نه برای كفار، زیرا آنها انسان نیستند. جایز است انسان شهادت زور بدهد(با اینكه می داند حق با یهودی نیست، ولی شهادت دروغ بدهد), چنانچه لازم است اگر می‌توانید بیست قسم دروغ بخورید, ولی برادر یهودی خویش را در معرض خطر قرار ندهید. بر یهود واجب است روزی سه مرتبه مسیحیان را لعن كنند و دعا كنند تا خداوند آنها را نابود سازد. بر ما لازم است كه با نصاری، مانند حیوانات معامله كنیم. كلیساهای نصاری، خانه گمراهان است و خراب كردن آنها ضروری و واجب است.
12- ملت برگزیده خداوند مائیم و لذا برای ما, حیوانات انسان ‌نمایی خلق كرده است, زیرا خدا می‌دانست كه ما احتیاج به دو قسم حیوان داریم، یكی حیوانات بی‌شعور و غیرناطقه مانند بهائم و دیگری حیوانات ناطقه و باشعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان و برای آنكه بتوانیم از همة آنها به اصطلاح سواری بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است و لهذا ما باید دختران زیبا و خوشگل خود را برای پادشاهان و وزرا و شخصیتهای برجستة غیر یهود, به تزویج درآوریم، تا بوسیلة آنها بر حكومتهای جهان، تسلط داشته باشیم! چنانچه معلوم شد یهود یك حزب خطرناكی برای فریب دادن مردم است كه آن هم به صورت مذهب و آئین درآمده است.
[ شنبه 8 مرداد 1390 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ آنتی صهیون ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ایران رمان
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic